Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Zoals deze worden gehanteerd door: K&K Agencies bvba, handelsregister 0463781051

Art.1 Definities

Afnemer: De wederpartij van K&K bij enige rechtsverhouding ter zake de koop van Producten;
Producten: De zaken die door K&K aan Afnemer worden verkocht en geleverd;
Scheepers: Agenturen- en Handelsonderneming K&K Agencies bvba, statutair gevestigd te Essen, België.
Voorwaarden: Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Art.2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen K&K en Afnemer, waaronder tevens alle aanbiedingen van K&K aan Afnemer, in welke vorm dan ook tot stand gekomen (mondeling, schriftelijk, of via elektronische weg).
2.2 Eventuele toepasselijkheid van de door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Art.3 Totstandkoming

3.1 Een overeenkomst tussen K&K en Afnemer komt pas tot stand zodra K&K aan Afnemer een schriftelijke bevestiging stuurt waarin de bestelling van Afnemer wordt bevestigd.
3.2 Elke aanbieding van K&K aan Afnemer is vrijblijvend, en vervalt indien deze niet binnen veertien dagen na verzending aan Afnemer schriftelijk is aanvaard.
3.3 Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst tussen K&K en Afnemer zijn slechts van kracht indien deze aanvullingen/wijzigingen door K&K schriftelijk zijn bekrachtigd.
3.4 Tot het moment van levering van de (eerste zending van) Producten is Afnemer gerechtigd tot annulering van de bestelling. Als dan is Afnemer een vergoeding aan K&K verschuldigd ter grootte van 30 % van de factuurwaarde van de volledige bestelling.

Art.4 Prijzen

4.1 Alle door K&K gehanteerde prijzen van Producten luiden in euro’s, exclusief omzetbelasting en overige belastingen en heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventueel toepasselijke transportkosten, en gelden onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
4.2 De door K&K s op de website gehanteerde verzendkostentabel vormt slechts een indicatie van de te verwachten verzendkosten. K&K is gerechtigd om de daadwerkelijke verzendkosten in rekening te brengen.

Art.5 Levering

5.1 Een door K&K overeengekomen leveringstermijn vormt nimmer een fatale termijn. K&K zal zich inspannen om die leveringstermijn te benaderen, doch is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van latere levering.
5.2 Levering van Producten geschiedt Ex Works (Essen). De overgang van risico vindt plaats op het moment dat de goederen ten vervoer zijn aangeboden aan de vervoerder. Scheepers wordt door Afnemer gemachtigd om namens Afnemer een vervoers- en verzekeringsovereenkomst te sluiten, zonder dat de risico-overgang van de Producten daardoor wijzigt.
5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de aflevering van goederen ter plaatse waar Afnemer haar bedrijf uitoefent.

Art.6 Klacht & retournering

6.1 Afnemer is gehouden de Producten onverwijld na levering te controleren op defecten en schade. Alle klachten van Afnemer betreffende de Producten dienen binnen 10 dagen na levering van de Producten schriftelijk door Afnemer aan K&K kenbaar te zijn gemaakt, voorzien van onderbouwing (fotomateriaal), op straffe van verval van recht van Afnemer.
6.2 Geringe afwijkingen van Producten, welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, dan wel naar algemene verkeersopvatting toelaatbaar zijn (o.a. kleurafwijkingen), bieden geen grond voor klachten.
6.3 Producten die reeds zijn gebruikt en/of ontdaan zijn van hun oorspronkelijke verpakking en label kunnen niet worden geretourneerd. Afnemer is slechts bevoegd om Producten retour te zenden nadat K&K schriftelijk heeft bevestigd dat zij bereid is de Producten retour te nemen. Deze bevestiging impliceert geen aanvaarding van de juistheid van de klacht. Pas na aflevering van de retour gezonden Producten op het adres van K&K komen deze Producten weer voor rekening en risico van K&K. Na retournering zal K&K de Producten controleren en na deze controle Afnemer berichten omtrent de gerechtvaardigdheid van de klacht. Afnemer draagt de kosten van retournering van de Producten, tenzij de klacht door K&K gegrond wordt bevonden, in welk geval K&K de redelijke verzendkosten van de Producten aan Afnemer zal vergoeden.

Art.7 Facturatie & betaling

7.1 Tenzij anders overeengekomen geschieden alle leveringen bij volledige betaling voorafgaand aan levering.
7.2 In geval er sprake is van een overeengekomen betalingstermijn, en blijft betaling binnen die termijn uit, dan is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf het moment dat Afnemer in verzuim verkeert is Afnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het onbetaald gelaten bedrag per maand of gedeelte van elke maand dat het verzuim voortduurt. Tevens is Afnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter hoogte van 15 % van het onbetaald gelaten bedrag, met een minimum van EUR 150, alsmede alle gerechtelijke kosten en redelijke advocaatkosten.
7.3 In geval van verzuim van Afnemer is K&K bevoegd om, naar keuze van K&K, de nakoming van al haar jegens Afnemer bestaande verplichtingen terstond op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
7.4 Afnemer is niet bevoegd om enig bedrag dat zij van K&K te vorderen heeft te verrekenen met hetgeen zij uit hoofde van enige factuur verschuldigd is. Afnemer is nimmer bevoegd om haar verplichtingen jegens K&K op te schorten.

Art.8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door K&K aan Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van K&K, totdat Afnemer al hetgeen zij aan K&K uit welke hoofde dan ook verschuldigd is aan K&K heeft voldaan.
8.2 Afnemer is verplicht de geleverde Producten deugdelijk te verzekeren en als goed huisvader te bewaren, onder meer door de Producten als herkenbare eigendom van K&K te bewaren.
8.3 Aan Afnemer komt geen retentierecht toe.

Art.9 Aansprakelijkheid & overmacht

9.1 K&K is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door haar geleverde Producten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet en/of grove schuld aan de zijde van K&K en in welk geval de aansprakelijkheid beperkt wordt tot de directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade, is uitgesloten.
9.2 De aansprakelijkheid van K&K is voorts beperkt tot de uitkering die aan K&K naar aanleiding van het betreffende schadebrengende feit wordt toegekend door haar verzekeraar, te vermeerderen met het eigen risico van K&K onder die dekking. Indien de verzekeraar van K&K niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door enige verzekering gedekt wordt, dan is de aansprakelijkheid van K&K beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende Producten.
9.3 In geval van aansprakelijkheid van K&K staat het K&K te allen tijde naar eigen keuze vrij om de geleverde Producten te vervangen, in welk geval Afnemer gehouden is de vervangende levering te aanvaarden.
9.4 Op alle aanspraken van Afnemer jegens K&K is een vervaltermijn van twaalf maanden van toepassing.
9.5 Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is niet aan K&K toerekenbaar in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die buiten de macht van K&K ligt en welke van dien aard is, dat nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van K&K kan worden gevergd. In geval van overmacht is K&K gerechtigd hetzij de levertijd van Producten voor onbepaalde tijd te verlengen, hetzij de overeenkomst met de Afnemer te ontbinden zonder tot schadevergoeding aan Afnemer verplicht te zijn. Duurt de periode van overmacht langer dan 3 maanden, dan kan K&K de overeenkomst ontbinden zonder daartoe jegens de Afnemer schadeplichtig te worden.

Art.10 Intellectuele eigendomsrecht

10.1 Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van K&K niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te maken van afbeeldingen, foto’s en ander beeldmateriaal van K&K en door K&K verkochte Producten.
10.2 K&K behoudt alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. Niets in de overeenkomst of deze Voorwaarden beoogt een overdracht van rechten, tenzij zulks expliciet anders is overeengekomen.

Art.11 Nederlandse versie is leidend

11.1 Deze Voorwaarden zijn tevens beschikbaar in een andere dan de Nederlandse taal (Engels en Duits). Bij discrepanties tussen de Nederlandse tekst en de vertaling alsmede bij eventuele geschillen zal de Nederlandse tekst leidend zijn tussen partijen.

Art.12 Toepasselijke recht & forumkeuze

12.1 Op alle aanbiedingen van K&K en alle tussen K&K en Afnemers gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
12.2 De bevoegde rechter van de Rechtbank Antwerpen, locatie Antwerpen, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit, enige aanbieding van K&K alsmede overeenkomsten tussen K&K en Afnemers.

Attachments
Algemene Voorwaarden